World Chess Championship

Alexander Alekhine vs. Efim Bogolubov

Wiesbaden/Heidelberg/The Hague/Amsterdam - 1929