World Chess Championship

Alexander Alekhine vs. Efim Bogolubov

Germany - 1934