World Chess Championship

Mikhail Botvinnik vs. Vassily Smyslov

Moscow - 1954