World Chess Championship

Vassily Smyslov vs. Mikhail Botvinnik

Moscow - 1957