World Chess Championship

Gari Kasparov vs. Anatoly Karpov

London/Leningrad - 1986