World Chess Championship

Gari Kasparov vs. Anatoly Karpov

New York/Lyon - 1990