US Championship Match

Sammy Reshevsky vs. Israel Albert Horowitz

USA, 1941