Match

Sammy Reshevsky vs. Bobby Fischer

New York/Los Angeles - 1961