5th USSR Championship, Moscow 1927
September 26 - October 25


                1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
 1. Bohatirchuk, Fedor     x 0 1 1 1 1 1  1  1 1 1  1 14- 5
 2. Romanovsky, Peter      1 x 0  1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14- 5
 3. Duz-Khotimirski, Alexander 0 1 x 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13 - 7
 4. Model, Abram        0 0 x 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13 - 7
 5. Botvinnik, Mikhail     0  0 x 1 1 1 1 1 0 1 0 1  1 1 12- 7
 6. Makogonov, Vladimir     0 1 1 0 x 1 1  0 0 1  1 1 1 1 12- 7
 7. Nenarokov, Vladimir     0 0 0 1  x 1 1  1 1 0 1 0  1 11 - 9
 8. Grigoriev, Nikolai      1 0 0 0 0 x  0 1 1 1 1 1 0 1 10- 9
 9. Ilyin-Genevsky, Alexander  0 1 0 0 0 x  1 1 1 0 1 0 0 1 1 10 -10
10. Pavlov-Pyanov        0 1 0 0   x 1 0 0 1 1 1 0   9-10
11. Rabinovich, Ilya       1 0 0   x 1 0 0 1 1 0   9-10
12. Freyman, Sergey       0 0 0 1 1 1 0 0 0 x 1 1 1 0 0 1 0 1  9-10
13. Sergeev, Vladimir      0 0 0 0 0 0 1 0 x 1 1 1 1   9 -11
14. Perfiliev, Alexander    0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 x 1 0 1 1 1  8-11
15. Vilner, Yakov        0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 x 0 0 1 1 1  8 -12
16. Rokhlin, Yakov        0 0 0 0 0 0 1 0 1 x  1 0 1  8 -12
17. Seleznyev          0 0 0 0  1 0 1 0 0 1 1  x  0  8 -12
18. Kaspersky, Anton       0 0 0  1 0 0 0 0 1  x 0 1  7-12
19. Rauzer, Vsevolod       0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 x 1 0  7-12
20. Smorodsky, Andrey      0 0 1 0 1 0  0  0 1 0 0 x 0  7 -13
21. Kholodkevich, Khrisogon   0 0 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 1 1 1 x  6-13

Return to the main page
Return to the Soviet Championship main page