7th USSR Championship, Moscow 1931
October 10 - November 11

                1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Botvinnik, Mikhail     x 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 13- 3
 2. Ryumin, Nikolai      0 x 1 1  0 1 0 1 1 1 1 1 1 11- 5
 3. Alatortsev, Vladimir    0 x 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10 - 7
 4. Bohatirchuk, Fedor     0 1 x 0 0 0  1  1 1 1 1 1 10 - 7
 5. Verlinsky, Boris      0 0 1 x 1 0 1 1 1 1 0 0  1 1  10 - 7
 6. Yudovich, Mikhail     0 0 1 0 x 1 1 0 1  1 1 1  10 - 7
 7. Kan, Ilia         0  1 0 x 0 1 1 0  1 1 1  9- 7
 8. Mazel           0 0 1 0 0 1 x 1 1 1 0 0 1 1  9 - 8
 9. Rauzer, Vsevolod      0 1  0 1 0 x 0  1 1 1   9 - 8
10. Ilyin-Genevsky, Alexander 1 0 0 0 0 0 0 1 x 0 1 1 1 1 1  8- 8
11. Kirillov, Andrey      0 1 0 0 0 0 1 x 1 1 0 1 1  8- 8
12. Lisitsyn, Georgy      0 1 1 1  0 x 0 0 1 1 0  8- 8
13. Sorokin, Maxim       0 0 0 1  1 0 0 1 x 1 0 0  7 -10
14. Zamikhovsky, Abram     0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 x 1 1 1  6-10
15. Goglidze, Viktor      0 0 0 0 0 0 1 0  x 0 1 1  6 -11
16. Sozin, Veniamin      1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 x 0  5-11
17. Budo, Alexander       0 0 0 0 0  0 0 1 0 0 1 x  5 -12
18. Kasparian, Henrikh     0 0 1 0  0 0 0 0 1 0 0  x  5 -12


Return to the main page
Return to the Soviet Championship main page