8th USSR Championship, Leningrad 1933
August 16 - September 9

                1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 1. Botvinnik, Mikhail     x 1 1 1 1 0  0 1 1 1 1 1 1 1 14 - 5
 2. Alatortsev, Vladimir    0 x 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 - 6
 3. Levenfish, Grigory     0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1  0 12 - 7
 4. Lisitsyn, Georgy      0 1 x 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 12 - 7
 5. Rabinovich, Ilya       0 x 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12 - 7
 6. Rauzer, Vsevolod      0 1 1 0 1 x  0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 11- 7
 7. Chekhover, Vitaly       0 0  x 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1  11 - 8
 8. Bohatirchuk, Fedor     1 0 0 0 0 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 10- 8
 9. Kan, Ilia           0 1 0 1 0 0 x 1 1 0  0 1 0 1 1 1 10 - 9
10. Romanovsky, Peter      1 0 1 0 0 1 0 x   0 0 1 1 1  9- 9
11. Ryumin, Nikolai       1 0 0 1 1 0 0 x 1   0 1   9- 9
12. Verlinsky, Boris      0 0 0 1 0 1 0 1 0 x 1 0 1 0 1 1  9 -10
13. Yudovich, Mikhail      0 0 0 0 0   0 x 1 1 1 1 1  9 -10
14. Savitsky, Leonid      0 0 0 1 0 1 0  1 0 x 1 1 1 0 0  8-10
15. Sorokin, Nikolai      0 0 0 0 1 0 1 1  0 x 0 1 0   7-11
16. Goglidze, Viktor       0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 x 1  0  7 -12
17. Freyman, Sergey       0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 x 0 1  7 -12
18. Zubarev, Alexander     0 0 0 0 0 0 0 0  1 1 x 0 1  6-12
19. Duz-Khotimirsky, Alexander  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1 x  5-13
20. Kirillov, Andrey      0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 x  5 -14
Return to the main page
Return to the Soviet Championship main page