10th USSR Championship, Tbilisi 1937
April 12 - May 14

                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 1. Levenfish, Grigory       x 0 1 0 1 1 1 1  0 1 1 1 1  12- 6
 2. Konstantinopolsky, Alexander  x   0 1 1 1 1 1  1  12 - 7
 3. Ragozin, Viacheslav      1 x  1   1 1 0 0 1 1 1 12 - 7
 4. Makogonov, Vladimir      0  x 1 1 1  1 1 1 0 0 0 1 1 11- 7
 5. Belavenets, Sergey       1  0 x 1   1 0  1 1 0 1 11 - 8
 6. Goglidze, Viktor        0   x 1 1   0 1 1 1 11 - 8
 7. Lisitsyn, Georgy        0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1  1 11 - 8
 8. Rauzer, Vsevolod        0 1 0 0 x 1 0  1 1 1 0 1 1  10- 8
 9. Yudovich, Mikhail          0 x 0 1 1 1 1  0  10 - 9
10. Alatortsev, Vladimir      0 0  0 0 0 1 x 1  0 1 1 1 1  9- 9
11. Bondarevsky, Igor         0  0 1 0 0 x 0 1 1 1 1  9- 9
12. Rabinovich, Ilya        0 0 0    x 1 0 1 1  1  9- 9
13. Kan, Ilia           1 0 0 1 0 0 1 0 x 1    9 -10
14. Lilienthal, Andre        0 0  0   x 1 1 0   8-10
15. Panov, Vassily         0 0 1 1  0 0 0 1 0 1 0 x 1 0 0 1  8 -11
16. Budo, Alexander         0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 x 0 1   7-11
17. Ilyin-Genevsky, Alexander   0 0 0 0 1  0 0 0 1 x 1   7-11
18. Chekhover, Vitaly       0  1 0 0 0 0 0  1 1 0 0 x 1  7-11
19. Kasparian, Henrikh       0 0 0 0 1 0 0 1 0 0  1  x  7 -12
20. Ebralidze, Archil        0 0 0 0 0  0 0  0  0 x  5 -14
Return to the main page
Return to the Soviet Championship main page