13th USSR Championship, Moscow 1944
May 21 - June 17


             1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
 1. Botvinnik, Mikhail  x 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12- 3
 2. Smyslov, Vassily   0 x 0 1 1 1 1 0 1 1 1  1 10- 5
 3. Boleslavsky, Isaac  0 1 x  1 1 0 1 1 1   10 - 6
 4. Flohr, Salo      0  x  1   1 0 1 1 1  9- 6
 5. Makogonov, Vladimir  0  x 0 0 0 1 1 1 1 1 1  9 - 7
 6. Mikenas, Vladimir   0 0  x 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1  9 - 7
 7. Tolush, Alexander   1 0 0 0 1 0 x 1 1 1 0 1 0 0 1 1  8- 7
 8. Veresov, Gavriil   0 0  1 0 x 1 0 0 1 0 1 1  7- 8
 9. Lilienthal, Andre   0 1 0 1 1  x 0 0 1 0   7- 8
10. Sokolsky, Alexey    1 0 0 0 0 x 1 0 1 1 1 0  7- 8
11. Kotov, Alexander   0 0 0  0 0 1 1 x 1 0 1 1 0  7 - 9
12. Lisitsyn, Georgy   0 0 0 0 0 1 1 1 0 x 0 1 1  7 - 9
13. Ragozin, Viacheslav  0 1 0 0 0 0 1 1 0 x 1 0 1  7 - 9
14. Khavin, Abram     0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 x 1 1  7 - 9
15. Bronstein, David   1  0 0 1 0 1 0 0 1 0 x 0  6- 9
16. Alatortsev, Vladimir 0  0 1 0 0 0 0 0 0 1 x 1  5-10
17. Ravinsky, Grigory   0 0 0 0 0 0  1 1 0 0  0 x  4-11
Return to the main page
Return to the Soviet Championship main page