23rd USSR Championship; Leningrad, 1956
January 10 - February 15

             1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Spassky, Boris    x 1 1 0 1 1   1  1 1 11-5 95.00
 2. Taimanov, Mark    0 x   1 1 1 1 1 0 1 1 1  11-5 92.25
 3. Averbakh, Yuri    0 x  1  1 1 1 1 1 1 11-5 89.00
 4. Korchnoi, Viktor   1  x  1 1 1 1 0 1   11 -6
 5. Kholmov, Ratmir     x  0 1 1 1  1 1  10-6 84.50
 6. Tal, Mikhail     0   x  0 1 1 1 1 1 1 10-6 79.75
 7. Polugaevsky, Lev   0 0 0  x 1 1 1 1  1 1 0 1 1 10-6 79.00
 8. Boleslavsky, Isaak  0 0  1 0 x  0 1  1 1 1  9 -8
 9. Zurakhov, Vladlen   0 0 1 0 x  0 1 1 1   8-8
10. Antoshin, Vladimir  0 0 0 0  x  0 1 1 1 1  8 -9
11. Bannik, Anatoly     0 0 0 0  x 1 1 0  1  7-9 57.00
12. Byvshev, Vasily    0 0 0 0  1  x 0 0 1 1 1  7-9 56.25
13. Ragozin, Viacheslav 0 1 1 0 0 1 1 0 x 0 0 0 0 1  7 -10
14. Tolush, Alexander   0  0 0 0 0 0 1 1 x 0 1  6-10 52.00
15. Simagin, Vladimir   0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 x 0 1  6-10 48.25
16. Borisenko, Georgy  0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 x   6 -11
17. Khasin, Abram     0 0  0 0 0 0 0 1 0 1 x  5-11
18. Lisitsin, Georgy   0 0  0 0 0  0 0 0 0  x  4 -13


First Place Playoff
         1 2 3
Taimanov, Mark xx 11 3 -1
Averbakh, Yuri  xx + 2-1
Spassky, Boris 00 - xx  -3

 
THE PLAYERS

 1. Spassky, Boris V
 2. Taimanov, Mark E
 3. Averbakh, Yuri L
 4. Korchnoi, Viktor Lvovich
 5. Kholmov, Ratmir D
 6. Tal, Mikhail
 7. Polugaevsky, Lev
 8. Boleslavsky, Isaak
 9. Zurakhov, Vladlen Y
10. Antoshin, Vladimir S
11. Bannik, Anatoly
12. Byvshev, Vasily Mikhailovich
13. Ragozin, Viacheslav
14. Tolush, Alexander V
15. Simagin, Vladimir
16. Borisenko, Georgy K
17. Khasin, Abram
18. Lisitsin, Georgy


Return to the main page
Return to the Soviet Championship main page