35th, USSR, Championship Kharkov 1967
July, 12-27 1967
13, round, Swiss 126, players

Note: Many of the games from this tournament are lost, and a full crosstable is not available. However, 
RusBase has a partial crosstable at http://al20102007.narod.ru/ch_urs/1967/ch_urs67.html

 1. Polugaevsky, L.  10 - 3  +7-0=6
 2. Tal, M.      10 - 3  +7-0=6
 3. Vasiukov, E.    9- 3  +8-2=3
 4. Taimanov, M.    9- 3  +6-0=7
 5. Platonov, I.    9- 3
 6. Sakharov, Y.    9 - 4
 7. Antoshin, V.    9 - 4
 8. Zhuravliov, V.   8- 4
 9. Bagirov, V.    8- 4
 10. Furman, S.     8- 4
 11. Kholmov, R.    8- 4
 12. Zheliandinov, V.  8- 4
 13. Zaitsev, A.    8- 4
 14. Izvozchikov, A.  8- 4
 15. Steinberg, M.   8- 4
 16. Osnos, V.     8- 4
 17. Tukmakov, V.    8- 4
 18. Chistiakov, A.   8 - 5
 19. Bukhman, E.    8 - 5
 20. Alburt, L.     8 - 5
 21. Savon, V.     8 - 5
 22. Siniavsky, A.   8 - 5
 23. Lein, A.      8 - 5
 24. Donchenko, O.   8 - 5
 25. Mnatsakanian, E.  8 - 5
 26. Volovich, A.    8 - 5
 27. Lutikov, A.    7- 5
 28. Krasnov, S.    7- 5
 29. Cseshkovsky, V.  7- 5
 30. Gurgenidze, B.   7- 5
 31. Levin, N.     7- 5
 32. Pavlenko, O.    7- 5
 33. Shilov, Y.     7- 5
 34. Tarasov, V.    7- 5
 35. Sosonko, G.    7- 5
 36. Tseitlin, Mark   7- 5
 37. Cherepkov, A.   7- 5
 38. Nezhmetdinov, R.  7- 5
 39. Ubilava, E.    7- 5
 40. Kuzmin, G.     7- 5
 41. Arseniev, V.    7 - 6
 42. Dydyshko, V.    7 - 6
 43. Zhukhovitsky, S.  7 - 6
 44. Borisenko, G.   7 - 6
 45. Nikolaevsky, Y.  7 - 6
 46. Doroshkievich, V. 7 - 6
 47. Mikenas, V.    7 - 6
 48. Gudim, L.     7 - 6
 49. Klovans, J.    7 - 6
 50. Murrey, Y.     7 - 6
 51. Provorotsky, O.  7 - 6
 52. Miklyaev, I.    7 - 6
 53. Nei, I.      7 - 6
 54. Kimmelfeld, R.   7 - 6
 55. Chernikov, O.   7 - 6
 56. Sveshnikov, E.   7 - 6
 57. Gusev, Y.     7 - 6
 58. Butnorius, A.   6- 6
 59. Nikitin, Y.    6- 6
 60. Slutzky, L.    6- 6
 61. Zakharian, V.   6- 6
 62. Pelts, R.     6- 6
 63. Popov, N.     6- 6
 64. Zaitsev, I.    6- 6
 65. Dvorietzky, M.   6- 6
 66. Zurakhov, V.    6- 6
 67. Vaganian, R.    6- 6
 68. Beradze, D.    6- 6
 69. Slepoi, I.     6- 6
 70. Shmits, A.     6- 6
 71. Zilberstein, V.  6 - 7
 72. Belov, L.     6 - 7
 73. Kagan, I.     6 - 7
 74. Korensky, V.    6 - 7
 75. Rumiantsev, B.   6 - 7
 76. Sorokin, B.    6 - 7
 77. Chepukaitis, G.  6 - 7
 78. Shamis, A.     6 - 7
 79. Shereshevsky, M.  6 - 7
 80. Bykov, Vlad.    6 - 7
 81. Kremenetsky, A.  6 - 7
 82. Tuzovsky, A.    6 - 7
 83. Alterman, V.    6 - 7
 84. Voloshin, V.    6 - 7
 85. Kalinkin, B.    6 - 7
 86. Kozlov, V.     6 - 7
 87. Muchnik, H.    6 - 7
 88. Sakovich, I.    6 - 7
 89. Gik, E.      5- 7
 90. Karkmazov, E.   5- 7
 91. Belokurov, E.   5- 7
 92. Gulko, B.     5- 7
 93. Kalinsky, I.    5- 7
 94. Kirilov, V.    5- 7
 95. Kots, Y.      5- 7
 96. Muratov, V.    5- 7
 97. Polikarpov, A.   5- 7
 98. Selezniov, V.   5- 7
 99. Vaisman, A.    5- 7
100. Zagorovsky, V.   5- 7
101. Razvaliaev, N.   5- 7
102. Terpugov, E.    5 - 8
103. Bykov, Val.    5 - 8
104. Levit, R.     5 - 8
105. Tsereteli, A.   5 - 8
106. Cherskikh, K.   5 - 8
107. Voronov, V.    5 - 8
108. Karner, H.     5 - 8
109. Smetanin, A.    5 - 8
110. Sazonov, V.    5 - 8
111. Oim, T.      5 - 8
112. Luik, H.      5 - 8
113. Seoev, R.     5 - 8
114. Valiev, N.     4- 8
115. Barstaitis, R.   4- 8
116. Lukin, A.     4- 8
117. Noskov, A.     4- 8
118. Anokhin, A.    4- 8
119. Vakulenko, V.   4- 8
120. Etruk, R.     4- 8
121. Evelnin, I.    4 - 9
122. Karasev, V.    4 - 9
123. Sorokin, V.    4 - 9
124. Amakov, Y.     4 - 9
125. Gureev, V.     3 -10
126. Varzhapetian, M.  1-11

Return to the main page
Return to the Soviet Championship main page