36th USSR Championship, Alma Ata 1968
December 30 1968 - February 1, 1969

              1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 1. Zaitsev, Alexander N  x 1 1  1  1   1 1 12- 6 115.25
 2. Polugaevsky, Lev     x 1 1  1   0 1  1 1 1 12- 6 113.50
 3. Lutikov, Anatoly S   0 0 x 0 0  1 1 0 1 1 1 1  1 1 1 11- 7 
 4. Liberzon, Vladimir M   0 1 x 0   1 1 0 1 1 1  11 - 8  100.75
 5. Cseshkovsky, Vitaly   0 1 1 x  0 1 0  1 1 0 1 0 1 1 11 - 8  99.00
 6. Kholmov, Ratmir D      x  0 1  1   1  10- 8  98.00
 7. Podgaets, Mikhail    0   x 1 0   1 1  1 10- 8  94.00
 8. Tal, Mikhail       0 1  x 0 0  1  1 1 0 1 1 10- 8  93.25
 9. Klovans, Janis     0 0  1 0 1 x 1  0 1 0 1 1 1 10- 8  91.00
10. Vasiukov, Evgeni     1 0 0 0 1 0 x  0  1 1 1 1 1 10- 8  90.00
11. Lein, Anatoly       0 0 1 1  x 1 0 1 0  1  10 - 9  93.00
12. Averbakh, Yuri L    0 1 1    0 x 0  1 1  10 - 9  91.50
13. Osnos, Viatcheslav    0 0  0 0 1 1 x 1  1  1 10 - 9  88.25
14. Sakharov, Yuri N     0 0 0  1 0 1 0 x 1 0 1 1  9 -10
15. Bagirov, Vladimir     0 0   1  0 x 0  1  8-10  77.50
16. Gurgenidze, Bukhuti    0 1 0 0 0 0   1 x  1  8-10  76.25
17. Zaitsev, Igor A     0  0 0 0 1 0  0 1  x 1 1  8-10  73.00
18. Platonov, Igor V    0 0 0 1 0 1 0 0 0 0   0 x 1  6-12
19. Cherepkov, Alexander V  0 0 0  0 0 0 0 0 0  x 0  4-14
20. Nikitin, Yury M     0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 1 x  3-15


First Place Playoff
March 11-21, 1969

           1 2 3 4 5 6
Polugaevsky, Lev    0 1 1 3
Zaitsev, Alexander N  1 0 0 2
Return to the main page
Return to the Soviet Championship main page