51st USSR Championship, Lvov 1984
April 2-28

              1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
 1. Sokolov, Andrei    x  1 1 1 1 1 1   1 1 12- 4
 2. Lerner, Konstantin   x  1  0 1 1 1  1 1 1 11- 5
 3. Eingorn, Vereslav    x 1 0 1 1  1  1  10- 6
 4. Mikhalchishin, Adrian 0 0 x 1    1 1 1   9- 7
 5. Belyavsky, Alexander  0 0 1 x  0 0 1 1 1 1  9 - 8 
 6. Lputian, Smbat      0 0 x  1 1  1    9 - 8
 7. Novikov, Igor     0   x 1 1  0 1 0 1  9 - 8
 8. Tukmakov, Vladimir   0 1 0  0 x 1  1 1 1 0  9 - 8
 9. Vyzhmanavin, Alexey  0 0  1 0 0 0 x 1 1 0 1 1 1  8- 8
10. Chernin, Alexander   0 0    0 x  1  1  8 - 9
11. Ehlvest, Jan      0  1 0  0 x 1 0 0 1 1   8 - 9
12. Dorfman, Iosif      0  1 0  0 x   1 0  7- 9
13. Psakhis, Lev       0 0  1 1 x 0 0   7- 9
14. Aseev, Konstantin    0 0 0 0 0 0 0 1 1 x  1 1  7 -10
15. Salov, Valery       0 0  0 0  x 1  7 -10
16. Chekhov, Valery    0 0 0 0 1 0  0 1  x 1  7 -10
17. Balashov, Yuri        1 0  0 0 0 0 x  6-10
18. Kharitonov, Andrei   0 0  0 0  0 1 0  x  6 -11Return to the main page
Return to the Soviet Championship main page