55th Soviet Championship, Moscow 1988
July 25 - August 19

              1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 1. Kasparov, Garry    x  1 1 1    1 1 1 11- 5
 2. Karpov, Anatoly     x 1    1  1 1 1 1 11- 5
 3. Yusupov, Artur     0 x 1 0  1 1  1 1 10 - 7
 4. Salov, Valery     0 0 x  0 1 1  1 1 1 1  10 - 7
 5. Eingorn, Vereslav     x  1 0  1  1  9- 7
 6. Ivanchuk, Vassily   0 1  x 1 0 0  1  1 1  9- 7
 7. Yudasin, Leonid    0  1  x  1      9 - 8
 8. Beliavsky, Alexander   0 0 0 x  0 1 1 1  1  8- 8
 9. Ehlvest, Jan        1  x 0  0 0 1   8 - 9
10. Smyslov, Vassily     0 0 1 1 0 1 x   0   8 - 9
11. Gavrikov, Viktor    0   1  x   0  8 - 9
12. Sokolov, Andre      0     x  0 1  8 - 9
13. Vaganian, Rafael     0 0  0 1  x  1   8 - 9
14. Khalifman, Alexander   0 0 0 1   x    7- 9
15. Smirin, Ilya      0 0   0 0 1   x 0 1  7 -10
16. Gurevich, Mikhail   0 0 0 0    1 0 1 x   7 -10
17. Malaniuk, Vladimir   0 0 0 0   1 0  0 x  6 -11
18. Kharitonov, Andrei   0 0 0  0 0     x  6 -11


 • There was no playoff. Karpov and Kasparov remained Co-Champions.


  Return to the main page
  Return to the Soviet Championship main page